Wrestler Reign Location Length of Reign Successful Defenses Notes
Shiro Koshinaka 1 Tokyo, Japan 2/6/86 to 5/19/86 1 Defeated The Cobra in tournament final
Nobuhiko Takada 1 Tokyo, Japan 5/19/86 to 9/19/86 6  
Shiro Koshinaka 2 Fukuoka, Japan 9/19/86 to 8/2/87 2 Koshinaka forfeited title due to injury
Kuniaki Kobayashi 1 Tokyo, Japan 8/20/87 to 12/27/87 1 Defeated Nobuhiko Takada for title
Hiroshi Hase 1 Tokyo, Japan 12/27/87 to 5/27/88 3  
Owen Hart 1 Sendai, Japan 5/27/88 to 6/24/88 1  
Shiro Koshinaka 3 Osaka, Japan 6/24/88 to 3/16/89 6  
Hiroshi Hase 2 Yokohama, Japan 3/16/89 to 5/25/89 0  
Jushin Thunder Liger 1 Osaka, Japan 5/25/89 to 8/10/89 2  
Naoki Sano 1 Tokyo, Japan 8/10/89 to 1/31/90 2  
Jushin Thunder Liger 2 Osaka, Japan 1/31/90 to 8/19/90 1  
Pegasus Kid 1 Tokyo, Japan 8/19/90 to 11/1/90 0  
Jushin Thunder Liger 3 Tokyo, Japan 11/1/90 to 4/15/91 2 Vacated title for Super Jr Tournament
Norio Honaga 1 Tokyo, Japan 4/30/91 to 6/12/91 2 Defeated Jushin Thunder Liger in Final
Jushin Thunder Liger 4 Tokyo, Japan 6/12/91 to 8/9/91 0  
Akira Nogami 1 Tokyo, Japan 8/9/91 to 11/5/91 1  
Norio Honaga 2 Tokyo, Japan 11/5/91 to 2/8/92 1  
Jushin Thunder Liger 5 Sapporo, Japan 2/8/92 to 6/26/92 3  
El Samurai 1 Tokyo, Japan 6/26/92 to 11/22/92 3  
Ultimo Dragon 1 Tokyo, Japan 11/22/92 to 1/4/93 1  
Jushin Thunder Liger 6 Tokyo Dome 1/4/93 to 9/24/94 5 Liger forfeited title due to injury
Norio Honaga 3 Osaka, Japan 9/27/94 to 2/19/95 6 Defeated Wild Pegasus in tournament final
Koji Kanemoto 1 Tokyo, Japan 2/19/95 to 5/3/95 2  
Sabu 1 Fukuoka, Japan 5/3/95 to 6/14/95 1  
Koji Kanemoto 2 Tokyo, Japan 6/14/95 to 1/4/96 2  
Jushin Thunder Liger 7 Tokyo Dome 1/4/96 to 4/29/96 2  
Great Sasuke 1 Tokyo Dome 4/29/96 to 10/11/96 5  
Ultimo Dragon 2 Osaka, Japan 10/11/96 to 1/4/97 7  
Jushin Thunder Liger 8 Tokyo Dome 1/4/97 to 7/6/97 4  
El Samurai 2 Sapporo, Japan 7/6/97 to 8/10/97 0  
Shinjiro Otani 1 Nagoya, Japan 8/10/97 to 2/7/98 5  
Jushin Thunder Liger 9 Sapporo, Japan 2/7/98 to 3/17/99 8  
Koji Kanemoto 3 Hiroshima, Japan 3/17/98 to 8/28/99 3  
Kendo Kashin 1 Tokyo, Japan 8/28/99 to 10/11/99 1  
Jushin Thunder Liger 10 Tokyo Dome 10/11/99 to 11/29/99 1  
Juventud Guerrera 1 Denver, USA 11/29/99 to 12/6/99 0  
Jushin Thunder Liger 11 Milwaukee, USA 12/6/99 to 7/20/20 4 Defeated Psicosis, Guerrera was injured
Tatsuhito Takaiwa 1 Sapporo, Japan 7/20/00 to 10/29/00 2  
Minoru Tanaka 1 Kobe, Japan 10/29/00 to 7/20/01 2  
Masayuki Naruse 1 Sapporo, Japan 7/20/01 to 10/9/01 1  
Kendo Kashin 2 Tokyo Dome 10/9/01 to 2/1/02 2 Vacated when Kashin left New Japan
Minoru Tanaka 2 Tokyo, Japan 2/16/02 to 7/19/02 3 Defeated Kakihara in Decision Match
Koji Kanemoto 4 Sapporo, Japan 7/19/02 to 4/23/03 6  
Tiger Mask 1 Hiroshima, Japan 4/23/03 to 9/23/03 4 Vacated title for Battle Royal
Jado 1 Tokyo Dome 10/13/03 to 12/14/03 1 Won Battle Royal
Heat (Minoru Tanaka) 3 Nagoya, Japan 12/14/03 to 1/4/05 11  
Tiger Mask 2 Tokyo Dome 1/4/05 to 10/8/05 3  
Black Tiger 1 Tokyo Dome 10/8/05 to 2/19/06 1  
Tiger Mask 3 Tokyo, Japan 2/19/06 to 5/3/06 1  
Koji Kanemoto 5 Fukuoka, Japan 5/3/06 to 12/24/06 1  
Minoru 4 Tokyo, Japan 12/24/06 to 7/6/07 4  
Ryusuke Taguchi 1 Tokyo, Japan 7/6/07 to 12/8/07 4  
Wataru Inoue 1 Osaka, Japan 12/8/07 to 6/16/08 3 Vacated title when he changed divisions
Tiger Mask 4 Tokyo, Japan 7/8/08 to 9/21/08 0  
Low Ki 1 Kobe, Japan 9/21/08 to 1/4/09 1  
Tiger Mask 5 Tokyo Dome 1/4/09 to 8/15/09 4  
Mistico 1 Sumo Hall 8/15/09 to 11/8/09 2  
Tiger Mask 6 Sumo Hall 11/8/09 to 1/4/10 0  
Naomichi Marufuji 1 Tokyo Dome 1/4/10 to 6/19/10 4  
Prince Devitt 1 Osaka, Japan 6/19/10 to 6/18/11 7  
Kota Ibushi 1 Osaka, Japan 6/18/11 to 9/12/11 2 Vacated title due to injury
Prince Devitt 2 Kobe, Japan 9/19/11 to 5/3/12 4 Defeated KUSHIDA in Decision Match
Low Ki 2 Fukuoka, Japan 5/3/12 to 7/29/12 1  
Kota Ibushi 2 Tokyo, Japan 7/29/12 to 10/8/12 2  
Low Ki 3 Tokyo, Japan 10/8/12 to 11/11/12 0  
Prince Devitt 3 Osaka, Japan 11/11/12 to 1/4/14 4  
Kota Ibushi 3 Tokyo, Japan 1/4/14 to 7/4/14 4  
KUSHIDA 1 Tokyo, Japan 7/4/14 to 9/21/14 0  
Ryusuke Taguchi 2 Kobe, Japan 9/21/14 to present