Alex Koslov
Amber Gallows
Big Daddy Yum Yum

El Barbaro Cavernario
Maria Kanellis
Masato Tanaka
Yoshitatsu

Antonio Inoki
Big Van Vader
El Samurai
Hiroshi Hase
Katsuhiko Nagata
Keiji Mutoh
Kengo Kimura
Kensuke Sasaki
Masa Saito
Masahiro Chono
Masakazu Fukuda
Minoru Tanaka

Norio Honaga
Osamu Nishimura
Scott Norton
Shinjiro Otani
Shinya Hashimoto
Shiro Koshinaka
Tatsumi Fujinami
Tatsutoshi Goto
Tiger Jeet Singh
Wataru Inoue
Yutaka Yoshie