Roster Promotion History Title History Tournament History


Katsuhiko Nagata

Devitt
Big Daddy Yum Yum
Jax Dane

Michael Tarver
Rob Conway

Antonio Inoki
Big Van Vader
El Samurai
Hiroshi Hase
Keiji Mutoh
Kengo Kimura
Kensuke Sasaki
Masa Saito
Masahiro Chono
Masakazu Fukuda
Minoru Tanaka

Naofumi Yamamoto
Norio Honaga
Osamu Nishimura
Scott Norton
Shinjiro Otani
Shinya Hashimoto
Shiro Koshinaka
Tatsumi Fujinami
Tatsutoshi Goto
Tiger Jeet Singh
Wataru Inoue
Yutaka Yoshie