Roster Promotion History Title History Tournament History
All Japan Pro Wrestling RosterAkebono

Joe Doering

Jun Akiyama

KENSO

Naoya Nomura

SUSHI

Suwama

Takao Omori

Yoshinobu Kanemaru

Yuma Aoyagi
 

BLACK BUSHI
Hate
Jimmy Yang
MAZADA
NOSAWA Rongai
Ryuji Hijikata
Satoshi Kojima
TARU
Super Crazy
Ultimo Dragon
Yoshihiro Takayama
Zodiac

Abdullah the Butcher
Akira Taue
Arashi
Ashura Hara
Che-Gyong Lee
Terry Funk and Dory Funk Jr.
Doug Furnas and Don Kroffat
Gary Albright
Genichiro Tenryu
Giant Baba
Hiro Matsuda

Johnny Ace
Jumbo Tsuruta
Jun Akiyama
Kenta Kobashi
Kintaro Oki
Minoru Suzuki
Mitsuharu Misawa
Nobutaka Araya
Stan Hansen
Steve Williams
Taiyo Kea
Terry Gordy
The Destroyer
Yoshiaki Yatsu
Yoshinari Ogawa