1998

Participants:

Shinya Hashimoto
& Tatsumi Fujinami
 
Manabu Nakanishi
& Yuji Nagata
Hiroyoshi Tenzan
& nWo Sting
David Finlay
& Jerry Flynn
 

Finals:

Keiji Mutoh and Satoshi Kojima defeat Hashimoto and Fujinami in 18 minutes, 51 seconds with a Lariat from Kojima to Fujinami


1999

Participants:

Keiji Mutoh
& Scott Norton
Manabu Nakanishi
& Yuji Nagata
Hiroyoshi Tenzan
& Satoshi Kojima
Shinya Hashimoto
& Meng
Shiro Koshinaka
& Junji Hirata
 
Takashi Iizuka
& Brian Johnston
 

Finals:

Mutoh and Norton defeat Nakanishi and Nagata in 21 minutes, 32 seconds with a Cross Armbreaker from Mutoh to Nakanishi


2000

Participants:

Hiroyoshi Tenzan
& Satoshi Kojima
 
Strong Machine
& Jushin Thunder Liger
Kensuke Sasaki
& Koshinaka
T2000 Machine #1 & #2  

Finals:

Iizuka and Yuji Nagata defeat Tenzan and Kojima in 19 minutes, 9 seconds with a Backdrop Hold from Nagata to Tenzan


2001

Participants:

Mike Barton
& Jim Steele
Hiroyoshi Tenzan
& Satoshi Kojima
Kensuke Sasaki
& Dan Devine
Yuji Nagata
& Manabu Nakanishi
Osamu Nishimura
& Jushin Thunder Liger

Finals:

Tenzan and Kojima defeat Mike Barton and Jim Steele in 24 minutes, 2 seconds with a Moonsault Press from Tenzan to Steele


2003

Participants:

Yoshihiro Takayama
& TOA
Hiroyoshi Tenzan
& Osamu Nishimura
Yuji Nagata
& Manabu Nakanishi
Yutaka Yoshie
& Hiroshi Tanahashi
Mike Barton
& Jim Steele

Finals:

Hiroyoshi Tenzan and Nishimura defeat Takayama and TOA in 14 minutes, 10 seconds with a Backslide from Nishimura to TOA


2006

Participants:

Giant Bernard
& Travis Tomko
Hiroshi Tanahashi
& Koji Kanemoto
Hiroyoshi Tenzan
& Satoshi Kojima
Toru Yano
& Tomohiro Ishii
Manabu Nakanishi
& Naofumi Yamamoto
Masahiro Chono
& Shinsuke Nakamura
Shiro Koshinaka
& Togi Makabe

Finals:

Chono and Nakamura defeat Tanahashi and Kanemoto in 18 minutes, 32 seconds with a Landslide from Nakamura to Kanemoto


2007

Participants:

Giant Bernard
& Travis Tomko
Hirooki Goto
& Milano Collection AT
Hiroshi Tanahashi
& Koji Kanemoto
Togi Makabe
& Toru Yano
Masahiro Chono
& Akebono

Finals:

Giant Bernard and Tomko defeat Tanahashi and Kanemoto in 18 minutes, 2 seconds with a Bernard Bomb from Bernard to Kanemoto


2008

Participants:

Hiroyoshi Tenzan
& Satoshi Kojima
Shinsuke Nakamura
& Hirooki Goto
Giant Bernard
& Rick Fuller
Wataru Inoue
& Koji Kanemoto
Takashi Iizuka
& Tomohiro Ishii
Milano Collection AT
& Taichi Ishikari
Manabu Nakanishi
& Yutaka Yoshie
Jado
& Gedo
Yujiro
& Tetsuya Naito

Finals:

Tenzan and Satoshi Kojima defeat Makabe and Toru Yano in 23 minutes, 56 seconds with an Anaconda Cross from Tenzan to Yano


2009

Participants:

Shinsuke Nakamura
& Toru Yano
Manabu Nakanishi
& Takao Omori
Masato Tanaka
& Tomohiro Ishii
Yuji Nagata
& Wataru Inoue
Hirooki Goto
& Kazuchika Okada
Ryusuke Taguchi
& Prince Devitt
Jado
& Gedo

Finals:

Giant Bernard and Anderson defeat Taguchi and Prince Devitt in 16 minutes, 1 second with a Magic Killer to Devitt

2010

Participants:

Yuji Nagata
& Wataru Inoue
Manabu Nakanishi
& Strong Man
Masato Tanaka
& Tomohiro Ishii
Hirooki Goto
& Tama Tonga
Strong Machine
& King Fale
Yujiro Takahashi
& Tetsuya Naito
Hiroshi Tanahashi
& TAJIRI
Shinsuke Nakamura
&
Daniel Puder
El Terrible
& El Texano Jr.
Toru Yano
& Takashi Iizuka

Finals:

Yuji Nagata & Wataru Inoue defeat Yujiro Takahashi & Tetsuya Naito in 17 minutes, 49 seconds with a Spear of Justice